Bedrijven die betrokken zijn bij het laden en lossen en het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten sinds 1 januari 2000 kunnen beschikken over een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen, hoe klein of groot uw bedrijf ook is. Het maakt niet uit of u meerdere malen per dag of een maal per jaar gevaarlijke goederen vervoert. Deze verplichting is opgenomen in de richtlijn 96/35 EU. Deze verplichting geldt wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de vrijstellinggrenzen van het ADR.

Uw veiligheidsadviseur maakt eenjaarlijkse rapportage op over de situatie van uw bedrijf. Is de uitrusting volgens de regels, zijn de brandblussers gekeurd, hebben de chauffeurs een geldig ADR-certificaat. Dat zijn enkele van de vragen die in een dergelijke rapportage beantwoord worden.

Is alles in orde, dan volgt een veiligheidsrapport dat een jaar geldig is. Voor bedrijven waarbij alles goed geregeld is, zal dit dus weing problemen opleveren. En is het nog niet voldoende of zijn er verbeterpunten, dan kan uw veiligheidsadviseur u helpen dit in orde te maken.

 

 

 

 

 

 

 

Safety Consultant ADR

Companies involved in the loading and unloading and transport of hazardous substances are required, since January 1, 2000,  to have a safety consultant for hazardous materials, no matter the size of their business. It does not matter whether you work with hazardous materials several times a day or once a year you are still required to use a safety consultant. This requirement is stated in the 96/35 EU Directive. This obligation is only applicable if no use is made ​​of the exemption limits of the ADR.

Your safety consultant will produce an annual report on the safety situation of your company. Amongst other things he will check if all the equipment is according to the rules, that the fire extinguishers are approved, and that the drivers have a valid ADR certificate.

If everything is approved, a safety report will be produced which is valid for a year. For companies where everything is organized according to the specifications there will be few problems in producing a report. If, however, there are improvements needed your consultant can advise you on how to make the needed changes to receive the ADR approval.

Sicherheitsberater ADR

Firmen, das Be- und entladen und der Transport von Gefahrgut seit 1. Januar 2000 muss eine Sicherheit Berater Gefahrstoffe, jedoch groß oder klein Ihr Unternehmen ist. Es spielt keine Rolle, wenn Sie mehrmals am Tag oder einmal pro Jahr, Gefahrgut. Diese Verpflichtung ist in der Richtlinie 96/35 EU enthalten. Diese Verpflichtung gilt, wenn die Grenzen der Befreiung des ADR nicht genutzt werden.

Jährlich er macht die Berichterstattung über Ihre Sicherheitsberater auf die Situation Ihres Unternehmens. Ist das Gerät entsprechend den Regeln, sind die Feuerlöscher zugelassen, die Treiber haben eine gültige ADR-Bescheinigung. Das sind einige der Fragen, die in diese Berichterstattung beantwortet werden.

Alles ist in Ordnung, dann folgt einen Sicherheitsbericht, dass ein Jahr gültig ist. Für Unternehmen, wo gut ist, dies wird, so wenig Probleme. Und es ist noch nicht ausreichend oder gibt es Bereiche für Verbesserungen, und Ihr Sicherheitsberater helfen Ihnen.

 

Consultant Sécurité ADR

Entreprises impliquées dans le chargement et le déchargement et le transport des marchandises dangereuses depuis le 1er janvier 2000 doit avoir une sécurité conseiller des substances dangereuses, toutefois grand ou petit votre entreprise est. Peu importe si vous plusieurs fois par jour ou une fois par an, des marchandises dangereuses. Cette obligation est incluse dans l'UE de la Directive 96/35. Cette obligation s'applique lorsque les limites d'exonération de l'ADR n'est fait aucun recours.

Un fois par an il fait de rapports sur votre conseiller à la sécurité sur la situation de votre entreprise. Est l'équipement selon les règles, sont les extincteurs d'incendie approuvés, les pilotes ont un certificat ADR valide. Voilà quelques-unes des questions qui sont abordées dans ce type de rapport.

Tout est en ordre, puis fait suite à un rapport de sécurité qu'une année est valable. Pour les entreprises où bien est, cela va avoir des problèmes si peu. Et il n'est pas encore suffisant, ou il y a des améliorations, alors votre conseiller en sécurité vous aider cela.